Բժշկական հիմնարկներում աշխատող «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ պլաստիկ քարտերով աշխատավարձ ստացող անձանց
Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
50.000-3.000.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի յոթապատիկը
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Քարտի տեսակը 
Ցանկացած հաշվարկային քարտ, որին փոխանցվում է աշխատավարձը
Տարեկան տոկոսադրույքը
13.5-18.5% (կախված վարկի ժամկետից և վարկառուի աշխատանքային ստաժից) 
Վարկի ժամկետը
1-24 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) 
Ապահովվածությունը
Միջին եկամտի քառապատիկից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները)
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ 1%-ի չափով (նվազագույնը 5.000 ՀՀ դրամ)
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
10-12 աշխատանքային օր
Թարմացվել է` 06/12/2017 10:51