Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում կամ կառուցապատում
Վարկի տեսակը
Հիփոթեքային վարկ
Վարկի գումարը
ՀՀ դրամով տրամադրելու դեպքում 500.000 ՀՀ դրամից մինչև 60 մլն. ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարով տրամադրելու դեպքում սկսած 1.000 ԱՄՆ դոլարից Բնակելի տների կառուցման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Տարեկան տոկոսադրույքը
 500.000 ՀՀ դրամից մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում,  մինչև 50% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    13%  500.000 ՀՀ դրամից մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում,  50%-70% վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    14%  25.000.000 ՀՀ դրամից մինչև 60.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում,  մինչև 70% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    14%    ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող հիփ. վարկի դեպքում,  50% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    13%  ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող հիփ. վարկի դեպքում,  50%-70% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության   դեպքում    14%
Վարկի ժամկետը
144 մինչև 240 ամիս` ՀՀ դրամի դեպքում 120 ամիս` ԱՄՆ դոլարի դեպքում
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական 
Ապահովվածությունը
Վերանորոգվող անշարժ գույք, կառուցապատման դեպքում՝ այլ բնակելի անշարժ գույք
Տրամադրման եղանակը
Փուլերով Կանխիկ Անկանխիկ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորագման նպատակով տրամադրված վարկերի դեպքում յուրաքանչյուր փուլի գումարի օգտագործման համար սահմանվում է առավելագույնը 40 օրացույցային օր Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատման նպատակով տրամադրված վարկերի դեպքում յուրաքանչյուր փուլի գումարի օգտագործման համար սահմանվում է առավելագույնը 5 ամիս ժամկետ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկի հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման Հաշվի սպասարկամն ամսական վճար` վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան ամսական 10.000 ՀՀ դրամ: ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող վարկի Հաշվի սպասարկամն վճարը մարման գրաֆիկում ներառել դրամային արտահայտությամբ` հաշվարկելով վարկային պայմանագրի կնքման օրվա համար ԿԲ-ի կողմից նախորդ աշխատանքային օրը սահմանած միջին փոխարժեքով: Հաշվի սպասարկման ամսական վճարը կլորացնել դեպի վեր` մինչև հարյուրապատիկը
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա՝ հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովագրությունը
Անշարժ գույքի ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին ` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.25-0.3% -ի չափով: Վարկառուի և համավարկառուների (բացառությամբ եկամուտ չունեցող համավարկառուների) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.25-0.3% -ի չափով
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 20.000-100.000 ՀՀ դրամ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 1. Անձնագրերի պատճեններ /ընտանիքի անդամների/, 2. Ամուսնության վկայականի պատճենը /առկայության դեպքում/ 3. Տեղեկանք բնակավայրից 4. Տեղեկանք աշխատավայրից /անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն նախորդ 12 ամսվա ընթացքում վճարված զուտ աշխատավարձի, եկամտահարկի, սոցապ. վճարումների չափերի վերաբերյալ և աշխատանքային գրքույկների պատճեններ/ 5. Սեփականության վկայականի պատճենը /գրավադրվող բնակարանի/, /անհրաժեշտության դեպքում վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/ 6. Վերանորոգման ծախսերի նախահաշիվը /ծախսերը ըստ հոդվածների/ 7. Վերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարներ /մանրամասն/ 8. Սոցիալական քարտի պատճեն 9. Տեղեկանք, որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ, /ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո/ 10. Դիպլոմի պատճեն /առկայության դեպքում/

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 23/12/2017 19:02