Պայմաններ
Վարկի նպատակը
«Ռոսիա» Մոլից գնումներ կատարելու համար
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Գործունեության ժամկետը
1-12 ամիս
Վարկի գումարը
Առավելագույնը 50.000-1.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
24%
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Վարկառուի ֆինանսական հոսքերը և • Մինչև 200.000 ՀՀ դրամ վարկի դեպքում առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն • 200.001 ՀՀ դրամ և ավելի վարկի դեպքում առնվազն երկու ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ վարկի գումարի 2%-ի չափով, սակայն ոչ պակաս, քան 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ «ՌՈՍԻԱ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 3 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը`

1. դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,

2. անձնագրերի պատճեններ,

3. հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,

4. տեղեկանք աշխատավայրից (աշխատավարձի չափի նշումով) հայտատուի և/կամ երաշխավորի(ների)` առավելագույնը 20 օրացույցային օրվա վաղեմությամբ,

5. ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է` 22/12/2017 11:04