Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերում
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
Ձեռքբերվող ձուլակտոր/ներ/ի յուրաքանչյուրի քաշը չի կարող պակաս լինել 5 գրամից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Նվազագույն կանխավճարը
Գնվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի արժեքի նվազագույնը 10%
Տարեկան տոկոսադրույքը
30-365 օր ժամկետով վարկերի դեպքում ՝ 14% 366-730 օր մարման ժամկետով վարկերը՝ 15%
Վարկի նպատակը
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերում
Վարկի ժամկետը
30-730 օր
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ (յուրաքանչյուրի քաշը նվազագույնը 5 գրամ)
Գրավի առարկա
Ձեռքբերվող ձուլակտոր/ներ/ը
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Առավելագույնը 90%
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 2000 ՀՀ դրամ
Գրավի արժեքը
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների համար տվյալ պահին բանկի կողմից սահմանված վաճառքի գինը
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխավոր գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
1 բանկային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) կամ Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Գրավի անհամապատասխանությունը պահանջվող չափանիշներին
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը՝ 1. Անձնագրերի պատճեններ, 2. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ:

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծությունը
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 22/12/2017 13:37