Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Կենցաղային տեխնիկայի գնում (Պաշտպանության Նախարարության, Ազգային Անվտանգության Ծառայության և Ոստիկանության աշխատակիցներին)
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
30.000-500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Կանխավճարը
0%
Տարեկան տոկոսադրույքը
12%
Սուբսիդավորվող տոկոսադրույքը
2% 3% (երեք և ավելի անչափահաս երեխա ունեցողներին)
Վարկի ժամկետը
Առավելագույնը 7 տարի
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող կենցաղային տեխնիկան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Առավելագույնը 100%
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
ՀՀ Պաշտպանության Նախարարության համակարգ (ներառյալ բոլոր զորամասերը) ՀՀ Ազգային Անվտանգության Ծառայության կրտսեր, միջին, ավագ սպայական անձնակազմ (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ) ՀՀ Ոստիկանության միջին, ավագ, գլխավոր սպայական անձնակազմ (կրտսեր լեյտենանտի ոստիկանական կոչումից մինչև գնդապետի ոստիկանական կոչում ունեցողները ներառյալ)
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա` հավասարաչափ (անուիտետային)
Ապահովագրությունը
Ձեռք բերվող կենցաղային տեխնիկան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 1. Դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ, 2. Անձնագրերի պատճեններ, 3. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 4. Տեղեկանք աշխատավայրից (աշխատավարձի չափի նշումով) հայտատուի և/կամ երաշխավորի(ների)` առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ, 5. Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 22/12/2017 18:14