Ընդհանուր տեղեկատվություն
Քարտի գործողության ժամկետը
2 տարի
Քարտի տրամադրում
Անվճար
Քարտային հաշվի բացում
Անվճար (20.000 ՀՀ դրամ այլ երկրների/ ոչ ՀՀ/ անձնագիր ունեցող հաճախորդների համար)
Քարտային հաշվի արժույթը
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո ՌԴ ռուբլի
Տարեկան սպասարկման վարձ
20.000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վարձ
20.000 ՀՀ դրամ
Քարտի PIN կոդի փոխարինում նորով
20.000 ՀՀ դրամ
Հաշվից քաղվածքի տրամադրում
Անվճար
Կանխիկի տրամադրում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանխիկացման կետերում միայն դրամով (ATM)
1%, min 500 ՀՀ դրամ
Կանխիկի մուտքագրում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բանկոմատներով (ATM CASH-IN)
1%, min 500 ՀՀ դրամ
Կանխիկի տրամադրում ՀՀ-ում այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում (ATM, POS terminal)
1%, min 1.000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի մուտքագրում ՀՀ այլ բանկերին պատկանող բանկոմատներով (CASH-IN)
1%
Կանխիկի տրամադրում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ դրամարկղից
1%, min 1.000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ գործարքների իրականացում
0%
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք
0%
Վարկային գծի տրամադրում/վարկային հաշվի բացում
1%, min 5.000 դրամ
Քարտի STOP-LIST-ից հանում
2.000 ՀՀ դրամ
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակը
10 անգամ
Օրական կանխիկացման գործարքների քանակի ավելացում
1.000 ՀՀ դրամ
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը
ՀՀ դրամ 2.500.000 ԱՄՆ դոլար 5.000 Եվրո 5.000 ՌԴ ռուբլի 200.000
Կանխիկացման սահմանաչափի ավելացում օրական
1.000 ՀՀ դրամ
Կանխիկացման սահմանաչափի ավելացում քարտի գործողության ամբողջ ժանակահատվածի համար
5.000 ՀՀ դրամ
Նույն հաճախորդի «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում գործող այլ հաշվին փոխանցում
0 ՀՀ դրամ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի այլ հաճախորդների օգտին փոխանցումներ
500 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվից ՀՀ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին փոխանցումներ
2.000 ՀՀ դրամ
www.arca.am կայքի և բանկեմատների միջոցով քարտից-քարտ փոխանցումներ Բանկի քարտերին
0.3%
www.arca.am կայքի և բանկոմատների միջոցով քարտից-քարտ փոխանցումներ Արմենիան Քարդ համակարգի անդամ բանկերի քարտերին
0.5%
SMS հաղորդագրության ուղարկում
20 ՀՀ դրամ
Քարտի շտապ տրամադրում (վերաթողարկում)
5.000 ՀՀ դրամ
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ
5.000 ՀՀ դրամ
ArCa համակարգի անդամ բանկերի սպասարկման կետերում էլեկտրոնային պետական անկանխիկ վճարումների
200 ՀՀ դրամ
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ
5.000 ՀՀ դրամ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը
50 ՀՀ դրամ (51-1.000 ՀՀ դրամ), 100 ՀՀ դրամ (1.001-100.000 ՀՀ դրամ), 200 ՀՀ դրամ (100.001-400.000 ՀՀ դրամ) 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բանկոմատներից մեկ կանխիկացվման գործարքի առավելագույն գումարը 
400.000 ՀՀ դրամ 
 
Այլ բանկերի քարտատերերի կողմից ՀԷԲ կանխիկացման և/կամ սպասարկման կետերում կատարված գործարքների հետգանձման դիմումի ընդունում 
5000 ՀՀ դրամ 
 
Թարմացվել է` 13/12/2017 13:14