Պայմաններ
Վարկի նպատակը
 Առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռք բերում (բացառությամբ ՌԴ արտադրության)
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
100.000-6.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
16% Փաստացի տոկոսադրույքը 21.45%-ից 
Նվազագույն կանխավճարը 
30%​ 
 
Վարկի ժամկետը
1-36 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական 
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող ավտոմեքենան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը չպետք է հանդիսանա հայտատուի ընտանիքի անդամ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման Միանվագ` վարկի գումարի 2%-ի չափով Վարկի գումարի 1%-ի չափով, եթե ապահովագրությունը կատարվում է ավտոմեքենայի շուկայական ամբողջ արժեքի չափով
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
Մինչև 10-12 աշխատանքային օր​ 
 
Բանկը համագործակցում է հետևյալ կազմակերպությունների հետ 
«ՎԵԿԱՐ» ՍՊԸ «ԿԱՐԿՈՄԱՎՏՈ» ՍՊԸ «ՄՈՒՐԱՆ» ՍՊԸ «ՄԵԳՆԱ» ՍՊԸ «ՖՈՐԱ» ՍՊԸ «ԳԱԼՈՊԵՐ» ՍՊԸ «ՈՒԶԱՎՏՈ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՍՊԸ​ 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովագրությունը
Նվազագույնը վարկի գումարի չափով` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում են վարկի պայմանագրային գումարի 2.5-3% -ի չափով
Գրավադրվող ավտոմեքենայի գնահատումը
Առաջնային շուկայից ավտոմեքենաների ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկերի դեպքում ավտոմեքենայի արժեքի գնահատման հիմք ընդունել առաջնային շուկայում ավտոմեքենաների վաճառք իրականացնող գործընկեր կազմակերպությունների կողմից տրամադրված հայտը, որը վարկի տրամադրման օրը կարող է ունենալ առավելագույնը 30 օրվա վաղեմություն
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԴիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ,
PunctԱնձնագրերի պատճեններ,
PunctԱմուսնության վկայականը և ամուսնու անձնագիրը (առկայության դեպքում) կամ հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ,
Punct Տեղեկանք աշխատավայրից եկամուտների վերաբերյալ' տրված առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
Punct Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
Punct Ավտոմեքենայի ապառիկ ձեռք բերման պայմանագրի պատճենը և վաճառքն իրականացնող ընկերության կողմից կազմված հայտը, որտեղ նշվում է ձեռք բերվող ավտոմեքենայի(ների) մակնիշը, գինը և քանակը,
PunctԱվտոմեքենայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք' տրված պետական լիազոր մարմնի կողմից (վարկի տրամադրման որոշման կայացումից հետո),
Punct Անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր ըստ Բանկի պահանջի:
 
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Ընդհանրական թերթիկ
Տրամադրվող վարկի մեծությունը
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Ապահովվածություն
Բանկի համար գրավի առարկա
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Թարմացվել է` 10/01/2018 11:41