Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերում և ավտոմեքենաների գրավադրում
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
100.000-6.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Նվազագույն կանխավճարը
50%
Տարեկան տոկոսադրույքը
  2000-2004 թթ արտասահմանյան (բացառությամբ ՌԴ)   արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում   2005-2009 թթ. արտասահմանյան (բացառությամբ ՌԴ)   արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում   2010 թ. և բարձր տարեթվերի արտասահմանյան (բացառությամբ ՌԴ)   արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում                                             19%                                             18.5%                                                            18%                                         1-24 ամիս                                          1-30 ամիս                                                       1-36 ամիս Գործող տոկոսադրույքից 0,5% ցածր, եթե հայտատուն նվազագույնը 2 տարի անընդմեջ աշխատավարձ է ստանում ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ-ի կողմից տրամադրված պլաստիկ քարտերով Գործող տոկոսադրույքից 1% ցածր, եթե հայտատուն նվազագույնը 3 տարի անընդմեջ աշխատավարձ է ստանում ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ-ի կողմից տրամադրված պլաստիկ քարտերով Գործող տոկոսադրույքից 1,5% ցածր, եթե հայտատուն նվազագույնը 4 տարի անընդմեջ աշխատավարձ է ստանում ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ-ի կողմից տրամադրված պլաստիկ քարտերով Փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 24.62%
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան (Ավտոմեքենաների մակնիշներ` Audi, Bentley,BMW, Ford, Honda, Škoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Infiniti, Kia, Land Rover(Range Rover), Lexus, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Mazda, Mercedes-Benz) և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը չպետք է հանդիսանա հայտատուի ընտանիքի անդամ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 50%-ի չափով
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
5000 ՀՀ դրամ վարկային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճար, որը ենթակա չէ վերադարձման Միանվագ վարկի գումարի 2%-ի չափով Միանվագ վարկի գումարի 1%-ի չափով, եթե գրավադրվող մեքենայի ապահովագրությունը կատարվում է ավտոմեքենայի շուկայական ամբողջ արժեքի չափով
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում) 
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովագրությունը
Նվազագույնը վարկի գումարի չափով` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում են վարկի պայմանագրային գումարի 2.5-3% -ի չափով
Գրավադրվող ավտոմեքենայի գնահատումը
Կատարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող ցանկացած գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով: Սակագները տատանվում 15.000-20.000 ՀՀ դրամ մեկ ավտոմեքենայի համար:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 1. Դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ, 2. Անձնագրերի պատճեններ, 3. Ամուսնության վկայականը և ամուսնու անձնագիրը (առկայության դեպքում) կամ հայտարարություն ամուսնացած չլինելու վերաբերյալ, 4. Տեղեկանք աշխատավայրից եկամուտների վերաբերյալ' տրված առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ, 5. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 6. Պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված ավտոմեքենայի սեփականության վկայականը և պետական հաշվառման վկայագիրը, 7. Ավտոմեքենայի նկատմամբ սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք' տրված պետական լիազոր մարմնի կողմից (վարկի տրամադրման որոշման կայացումից հետո), 8. Անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր ըստ Բանկի պահանջի:

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 22/12/2017 18:43