Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ
Վարկի նվազագույն գումարը
100.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/Եվրո 
Վարկի արժույթը
ԱՄՆ դոլար Եվրո 
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում՝         Մարման ժամկետ    ԱՄՆ     դոլար   Եվրո Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն    30-1095 օր     13%  12%                                       70%    1096-1825 օր     14%  13%                                       65%    1826-2555 օր     15%  14%                                       60% Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝  .      Մարման ժամկետ    ԱՄՆ   դոլար    Եվրո Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն    30-1095 օր    15%    14%                                     30%    1096-1825 օր    16%    15%                                     30%    1826-2555 օր    17%    16%                                     30%
Վարկի ժամկետը
1-84 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Անշարժ գույք Եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում անշարժ գույք և առնվազն 2 անձի երաշխավորություն, որոնք չեն հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%` եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 30%` սակայն ոչ ավել քան 7.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո` եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում  
Գրավի առարկա
Անշարժ գույք 
  
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկի հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման անկախ վարկի հաստատումից Միանվագ/ Վարկի գումարի 1%-ի չափով` վարկի տրամադրելուց չգանձելով Բանկի Սակագներով և դրույքաչափով սահմանված վարկային գծի տրամադրման /վարկային հաշվի բացում, սպասարկում և/կամ ավելացում/ վճարը
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Վարկի ապահովության անբավարարությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 23/12/2017 16:38