Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
Վարկի տեսակը
Վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքը կարող է գտնվել ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևանի Կենտրոն համայնքի
Վարկի գումարը
500-4000 Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ («Ազգային հիփաթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն սահմանել է 275.000-2.200.000 ՀՀ դրամ)
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
12.5%
Վարկի ժամկետը
60 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ` առնվազն 1 ֆիզ. անձի երաշխավորություն, որը չի հանդիասնում վարկառուի ընտանիքի անդամ  1.000.001-2.200.000 ՀՀ դրամ ներառյալ` առնվազն 2 երաշխավորող ֆիզիկական անձ, որոնցից առնվազն մեկը չի հանդիսանում վարկառուի ընտանիքի անդամ
 
Տրամադրման եղանակը
Փուլերով Կանխիկ կամ անկանխիկ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորագման նպատակով տրամադրված վարկերի դեպքում յուրաքանչյուր փուլի գումարի օգտագործման համար սահմանվում է առավելագույնը 40 օրացույցային օր
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ Վարկի գումարի 1%-ի չափով
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 1. Հայտատուի /ընտանիքի անդամների/ և երաշխավորների անձնագրերի պատճեններ, 2 օրինակ, 2. Ամուսնության վկայականի պատճեն /առկայության դեպքում/, 3. Տեղեկանք բնակավայրից, 4. Տեղեկանք աշխատավայրից /հայտատուի և երաշխավորի/, /անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն նախորդ 12 ամսվա ընթացքում վճարված զուտ աշխատավարձի, եկամտահարկի, սոցապ. վճարումների չափերի և աշխատանքային գրքույկի պատճեններ, 5. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 6. Սեփականության վկայականի պատճեն, 3 օրինակ, /գնվող բնակարանի, անհրաժեշտության դեպքում վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/, 7. Վերանորոգման ծախսերի նախահաշիվ /ծախսերը ըստ հոդվածների/

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 23/12/2017 19:50