Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Տնտեսության, առևտրային, ծառայությունների մատուցման, բիզնեսի ընդլայման և զարգացման նպատակով տրվող վարկեր
Վարկի տեսակը
Առևտրային
Վարկի նվազագույն գումարը
100,000 ՀՀ դրամ
Վարկի գումարը
100.000-5.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, ընդ որում վարկի գումարը առավելագույնը կարող է կազմել Բանկում հաճախորդի հաշվարկային հաշվով վերջին տարվա (եթե հաշվի բացման ժամկետը մեկ տարուց պակաս է, ապա հաշվարկը կատարվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար) կատարված շրջանառության առավելագույնը 30%-ի չափով, ընդ որում հաշվի շրջանառությունը հաշվարկելիս հաշվի չեն առնվում հաճախորդի հաշվին մուտքագրված վարկերի, փոխառությունների, ինչպես նաև պարտքային այլ բնույթի մուտքերը:
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ և արտարժույթ
Տարեկան տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամով վարկերի համար 19%, վարկային գծի համար՝ 20% ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար 17%, վարկային գծի համար՝ 18% Եվրոյով վարկերի համար 15%, վարկային գծի համար՝ 16%
Վարկի ժամկետը
1-24 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Վարկերի համար ամենամսյա՝ հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված). Վարկային գծերի համար՝ ամենամսյա՝ հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) Վարկի տոկոսների ամսական, մայր գումարը վերջին 6 ամսում հավասարաչափ
Ապահովվածությունը
Հաճախորդի ընթացիկ հաշվին առկա դրամական միջոցներ և առնվազն երկու ֆիզիկական անձի երաշխավորություն:
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ կոմիսիոն վճար՝ վարկի գումարի 1%-ի չափով:
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 2 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր անձ Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ Ով բանկում ունի բանկային հաշիվ
Վարկի մարման կարգը
Վարկերի համար ամենամսյա՝ հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված). Վարկային գծերի համար՝ ամենամսյա՝ հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) Վարկի տոկոսների ամսական, մայր գումարը վերջին 6 ամսում հավասարաչափ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից մասնակիցների վերաբերյալ, տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով): Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիաե ԲԲԸ կանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ և տեղեկանք պետ. ռեգիստրից տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2.1կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից, 3. Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 4. Իրավասու մարմնի որոշումը գրավ դնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում, 5. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն), 6. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում), 7. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ, 8. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն), 9. Անձնագրի (պատճեն), 10. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում), 11. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված):

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը
Վարկային պայմանագրի դադարեցում
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերն են
Ժամկետանց վարկ եւ ժամկետանց տոկոս
Գրավադրված գույքի իրացման կանոններ
Բանկի համար գրավի առարկա
Ապահովվածությունը
Սեղմե՛ք այստեղ 
Թարմացվել է` 25/12/2017 07:49