Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Բնակելի անշարժ գույքի Էներգաարդյունավետ վերանորոգում
Վարկի տեսակը
Հիփոթեքային վարկ
Վարկի գումարը
4001-10.000 Եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ («Ազգային հիփաթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն սահմանել է 2.200.001-5.500.000 ՀՀ դրամ)
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
11%
 
Արտոնյալ ժամանակահատվածը
6 ամսից մինչև 2 տարի
Վարկի ժամկետը
120 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Վերանորոգվող անշարժ գույք (կարող է գտնվել ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևանի Կենտրոն համայնքի)
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Վերանորոգվող անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով
Տրամադրման եղանակը
Փուլերով Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկային հայտի ուսումնասիրման միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման Հաշվի սպասարկաման ամսական վճար` վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 10.000 դրամը
Անշարժ գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 20.000-100.000 ՀՀ դրամ 
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում) 
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր Վարկառուն/համավարկառուն պետք է լինի վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի առնվազն համասեփականատեր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա՝ հավասարաչափ (անուիտետային)
Ապահովագրությունը
Անշարժ գույքի ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին ` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.25-0.3% -ի չափով Վարկառուի և համավարկառուների (բացառությամբ եկամուտ չունեցող համավարկառուների) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.25-0.3% -ի չափով
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը, Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Ժամկետանց վարկ Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.2% Ժամկետանց տոկոս Յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար չվճարված գումարի 0.4%
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 1. Անձնագրերի պատճեններ /ընտանիքի անդամների/, 2. Ամուսնության վկայականի պատճենը /առկայության դեպքում/ 3. Տեղեկանք բնակավայրից, 4. Տեղեկանք աշխատավայրից 5. Սեփականության վկայականի պատճենը /գրավադրվող բնակարանի/ /անհրաժեշտության դեպքում վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/, 6. Վերանորոգման ծախսերի նախահաշիվը /ծախսերը ըստ հոդվածների/, 7. Վերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարներ /մանրամասն/ 8. Սոցիալական քարտի պատճեն: 9. Տեղեկանք, որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ, /ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո/

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Տոկոսադրույքների հաշվարկման կարգը
Վարկայրին պայմանագրերի դադարեցում
Բանկի համար գրավի առարկա
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերը 
  Ապահովվածություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոնները
Թարմացվել է` 23/12/2017 20:12