Պայմաններ
 Վարկի նպատակը
   
Արտահանման ֆինանսավորում 
 Վարկի տեսակը
   
Առևտրային 
 Վարկի նվազագույն գումարը
   
100.000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ 
 Վարկի գումարը
  
Վարկի տրամադրման առավելագույն գումարը՝ արտահանման հաշիվ-ապրանքագրի 90%-ը, սակայն ոչ ավել քան ապահովագրական գումարը համապատասխան չհատուցվող գումարով նվազեցնելուց հետո: 
 Վարկի արժույթը
  
ԱՄՆ դոլար և Եվրո 
 Տարեկան տոկոսադրույքը
   
7-9% 
 Վարկի ժամկետը
   
Նվազագույն ժամկետը 1 ամիս: Տրամադրվող վարկի առավելագույն ժամկետը՝ դեբիտորական պարտքի մարման ժամկետ գումարած 180 օրացուցային օր, սակայն ոչ ավել քան 12 ամիս: 
 Մարումների հաճախականությունը
   
Մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների վճար յուրաքանչյուր ամիս 
Ապահովվածությունը
  
Դեբիտորական պարտքի (իրավունքի) գրավ Հիմնադիրների երաշխավորություն 
 Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
   
Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը 90% 
 Տրամադրման եղանակը
   
Անկանխիկ 
 Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
   
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից: 
 Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
   
Խոշոր վարկերի համար` մինչև 25 աշխատանքային օր, Միջին, Փոքր և Միկրո վարկեր համար մինչև 20 աշխատանքային օր, (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում) 
Պահանջներ
Վարկի մարման կարգը
Մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների վճար յուրաքանչյուր ամիս:
Ապահովագրությունը
Ապահովագրությունը կատարվում է <<Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն>> ԱՓԲԸ-ի կողմից: Սակագները տատանվում են արտահանման հաշիվ-ապրանքագրի 6-15%-ի սահմաններում:
Փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

1. Պետ. ռեգիստրիվկայականը (պատճեն) տնօրենիներդիրըպարտադիրէ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
2. Տեղեկանքպետ. ռեգիստրիցմասնակիցներիվերաբերյալ, տնօրենիևկանոնադրությանփոփոխությանվերաբերյալկամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով):Բաժնետիրականընկերություններիդեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանիկենտրոնականդեպոզիտարիաե ԲԲԸկանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերիվերաբերյալևտեղեկանքպետ. ռեգիստրիցտնօրենիևկանոնադրությանփոփոխությանվերաբերյալկամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 2.1 կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից,
3. Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
4. Իրավասու մարմնի որոշումը գույքըգրավդնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում,
5. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտությանդեպքումհաստատված (կնքվածկամդրոշմակնքված) համապատասխանհարկայինմարմնիկողմից (պատճեն),
6. Տեղեկանքբյուջեիհանդեպներկապարտավորություններիվերաբերյալ (պարտադիրէ` 10 մլն. ՀՀդրամկամհամարժեքայլարժույթիգումարիցավելիվարկիդեպքում),
7. Հիմնականմիջոցներիցանկը (անհրաժեշտությանդեպքում),
8. Հարկայինկոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
9. Արտոնագրեր (առկայությանդեպքում), (պատճեն),
10. Անձնագրի (պատճեն),
11. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթեգրավադրվողգույքըհանդիսանումէֆիզիկականանձիսեփականություն,
12. Բանկայինհաշվիցքաղվածք (անհրաժեշոտթյանդեպքում),
13. Արտահանման հաշիվ-ապրանքագիր
14. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտությանդեպքում վերծանված),
15. <<Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն>> ԱՓԲԸ-ի կողմից տրված ապահովագրության վկայագիր:

Անհատ ձեռնակատերերի կողմից ներկայացվող թաստաթղթերը

1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
2. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
3. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
4. Տեղեկանքբյուջեիհանդեպներկապարտավորություններիվերաբերյալ (պարտադիրէ` 10 մլն. ՀՀդրամկամհամարժեքայլարժույթիգումարիցավելիվարկիդեպքում),
5. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
6. Անձնագրի (պատճեն),
7. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթեգրավադրվողգույքըհանդիսանումէֆիզիկականանձիսեփականություն,
8. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
9. Արտահանման հաշիվ-ապրանքագիր,
10. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտությանդեպքում վերծանված),
11. <<Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն>> ԱՓԲԸ-ի կողմից տրված ապահովագրության վկայագիր:

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Գրավադրված գույքի իրացման կանոններ
Վարկային գործի վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմքերն են
Վարկ տրամադրելու համար պահանջվող փաստաթղթերը
Ժամկետանց վարկ և ժամկետանց տոկոս
Բանկի համար գրավի առարկա
Վարկային պայմանագրի դադարեցում
Տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը
Տրամադրվող վարկի մեծություն
Ապահովվածությունը
Թարմացվել է` 16/01/2018 10:18