Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Տնտեսության, առևտրային, ծառայությունների մատուցման, բիզնեսի ընդլայման և զարգացման նպատակով տրվող վարկեր
Վարկի տեսակը
Բիզնես
Գործունեության ժամկետը
1-24 ամիս
Վարկի նվազագույն գումարը
100.000 ՀՀ դրամ, համարժեք ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո
Վարկի գումարը
100.000-1.500.000 ՀՀ դրամ, Եվրո կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Տարեկան տոկոսադրույքը
20%` ՀՀ դրամի դեպքում 18%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում 16%` Եվրոի դեպքում
Վարկի ժամկետը
1-18 ամիս՝ 100.000- 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում 1-24 ամիս՝ 1.000.001- 1.500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ` MasterCard Business կամ ArCa Business պլաստիկ քարտերով
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ վարկի գումարի 3%-ի չափով
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 1 աշխատանքային օր
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատեր Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ
Վարկի մարման կարգը
Ամսական՝ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) կամ աննուիտետային վճար վարկի դեպքում և սահմանաչափի հավասարաչափ նվազեցում` վարկային գծի դեպքում
Ապահովագրությունը
Ֆիզիկական (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատիրոջ) և/կամ իրավաբանական անձի (անձանց) երաշխավորություն: Մինչև 500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկի գումարի դեպքում` առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, որը պետք է ներկայացնի եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ 500.001-1.500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ վարկի գումարի դեպքում` առնվազն երկու անձի երաշխավորություն, որոնցից առնվազն մեկը պետք է ներկայացնի եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ
Փաստաթղթեր

Իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
 

1. Ֆինանսավորման վերաբերյալ դիմում-անկետա,
2. վարկ ներգրավելու վերաբերյալ իրավաբանական անձի մասնակիցների որոշումը,
3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը/ՀՎՀՀ,
4. հիմնադիր փաստաթղթերը,
5. իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը բոլոր ներդիրներով,
6. տնօրենի, հիմնադիրների անձնագրերը,
7. տեղեկանք պետ. ռեգիստրից փոփոխությունների վերաբերյալ /տրամադրվում է վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո/. եթե ԲԲԸ կամ ՓԲԸ, ապա` տեղեկանք պետ. ռեգիստրից փոփոխությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև տեղեկանք դեպոզիտարիայից բաժնետերերի կազմի փոփոխության վերաբերյալ,
8. վերջին 6 ամսվա ֆինանսական հաշվետվության պատճենը ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով/ կամ էլեկտրոնային ձևով` տվյալ հաշվետվությունը հարկային մարմիններում ընդունման և գրանցման մասին ծանուցմամբ*, 
9. Ձերնարկատիրական գործունեության ծավալման վայրի վարձակալության պայմանագիրը կամ սեփականության վկայականը /առկայության դեպքում
 

* Հաշվետվությունների վրա պետք է կատարել «Իսկականի հետ ճիշտ էե նշումը, ստորագրել և նշել ամիս-ամսաթիվը: Եթե հաճախորդն իրավաբանական անձ է, նշված հաշվետվությունները պետք է ստորագրվեն իրավաբանական անձի տնօրենի կամ լիազորված անձի կողմից, ինչպես նաև կնքվեն իրավա­բանա­­կան անձի կլոր կնիքով:

Անհատ ձեռնակատերերի կողմից ներկայացվող թաստաթղթերը

1. Ֆինանսավորման վերաբերյալ դիմում-անկետա,
2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը/ՀՎՀՀ,
3. Անհատ ձեռնարկատիրոջ /ԱՁ/ պետական գրանցման վկայականը բոլոր ներդիրներով/առկայության դեպքում/
4. Անձնագիր կամ նույն. քարտ,
5. Վերջին 6 ամսվա* ֆինանսական հաշվետվության պատճենը ՀՀ հարկային մարմինների կնիքի բնօրինակով/ կամ էլեկտրոնային ձևով` տվյալ հաշվետվությունը հարկային մարմիններում ընդունման և գրանցման մասին ծանուցմամբ*,
6. Ձերնարկատիրական գործունեության ծավալման վայրի վարձակալության պայմանագիրը կամ սեփականության վկայականը /առկայության դեպքում/     * Հաշվետվությունների վրա պետք է կատարել «Իսկականի հետ ճիշտ էե նշումը, ստորագրել և նշել ամիս-ամսաթիվը: Եթե հաճախորդն իրավաբանական անձ է, նշված հաշվետվությունները պետք է ստորագրվեն իրավաբանական անձի տնօրենի կամ լիազորված անձի կողմից, ինչպես նաև կնքվեն իրավա­բանա­­կան անձի կլոր կնիքով:

Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է` 25/12/2017 05:50