Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
50.000-500.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի եռապատիկից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Քարտի տեսակը 
Վարկային գիծը տրամադրվում է Բանկի բոլոր հաշվարկային քարտատեսակներով ըստ հաճախորդի ցանկության
Տարեկան տոկոսադրույքը
• ՀՀ դրամի դեպքում 22%, Փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 28.35%-ից • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 20% • Եվրոյի դեպքում 18% Եթե վարկավորման նպատակը տուրիստական ծախսերի իրականացումն է, ապա տոկոսադրույքը նվազեցվում է 2 տոկոսային կետով և վարկի գումարը փոխանցվում է տուրիստական կազմակերպության հաշվին 
Վարկի ժամկետը
1-24 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական VISA CLASSIC PLUS քարտերի դեպքում արտոնյալ ժամանակահատված առավելագույն 15օր 
Ապահովվածությունը
• Միջին եկամտի կրկնապատիկից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ, • Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները)
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա՝ հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
• ՀՀ դրամի դեպքում միանվագ 3%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ), • ԱՄՆ դոլարի դեպքում միանվագ 2.5%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ), • Եվրոյի դեպքում միանվագ 2%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ) Բանկի սակագներով սահմանված վարկային գծի տրամադրման/վարկային հաշվի բացման, սպասարկման և/կամ ավելացման վճար չի գանձվում
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 22/12/2017 15:26