Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ
Վարկի գումարը
500.001-1.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի քառապատիկից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Քարտի տեսակը
ArCa GOLD PARADOX, MASTERCARD GOLD, MASTERCARD STANDART, VISA INFINITE, VISA PLATINUM, VISA GOLD, VISA CLASSIC, VISA CLASSIC PLUS
Տարեկան տոկոսադրույքը
• ՀՀ դրամի դեպքում 21%  Փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 25.27%-ից    • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 19% • Եվրոյի դեպքում 17% Եթե վարկավորման նպատակը տուրիստական ծախսերի իրականացումն է, ապա տոկոսադրույքը նվազեցվում է 2 տոկոսային կետով և վարկի գումարը փոխանցվում է տուրիստական կազմակերպության հաշվին
Վարկի ժամկետը
1-30 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական VISA CLASSIC PLUS քարտերի դեպքում արտոնյալ ժամանակահատված առավելագույն 15օր 
Ապահովվածությունը
• Միջին եկամտի կրկնապատիկից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ, • Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները)
Վարկի մարման կարգը 
• Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) • Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարման դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը ավելանում է 2 տոկոսային կետով 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
• ՀՀ դրամի դեպքում միանվագ 2%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ), • ԱՄՆ դոլարի դեպքում միանվագ 1.5%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ), • Եվրոյի դեպքում միանվագ 1%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ) Բանկի սակագներով սահմանված վարկային գծի տրամադրման/վարկային հաշվի բացման, սպասարկման և/կամ ավելացման վճար չի գանձվում:
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, • Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում, • Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 22/12/2017 15:29