Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
1.000.001-2.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի հնգապատիկից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Քարտի տեսակը 
Վարկային գիծը տրամադրվում է Բանկի բոլոր հաշվարկային քարտատեսակներով ըստ հաճախորդի ցանկության
Տարեկան տոկոսադրույքը
• ՀՀ դրամի դեպքում 20%  Փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 22.82%-ից   • ԱՄՆ դոլարի դեպքում 18% • Եվրոյի դեպքում 16% Եթե վարկավորման նպատակը տուրիստական ծախսերի իրականացումն է, ապա տոկոսադրույքը նվազեցվում է 2 տոկոսային կետով և վարկի գումարը փոխանցվում է տուրիստական կազմակերպության հաշվին 
Վարկի ժամկետը
1-36 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
• Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) • Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով • Ժամկետի վերջում Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ և ժամկետի վերջում մարման դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը ավելանում է 2 տոկոսային կետով: Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը: 
Ապահովվածությունը
• Միջին եկամտի կրկնապատիկից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ • Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները)
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
• ՀՀ դրամի դեպքում միանվագ 1%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ)  • ԱՄՆ դոլարի դեպքում միանվագ 0.5%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ) • Եվրոյի դեպքում միանվագ 0.5%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ) Արտոնյալ ժամանակահատված սահմանելու դեպքում +1%, առավելագույն արտոնյալ ժամանակահատվածը 15 օր:  Բանկի սակագներով սահմանված վարկային գծի տրամադրման/վարկային հաշվի բացման, սպասարկման և/կամ ավելացման վճար չի գանձվում:
Պահանջներ
Փաստաթղթեր
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է` 22/12/2017 15:27