Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
50.000-3.000.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի յոթնապատիկից
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Քարտի տեսակը 
Ցանկացած հաշվարկային քարտ, որին փոխանցվում է աշխատավարձը
Տարեկան տոկոսադրույքը
19% Փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 21.62%-ից Հատուկ առաջարկ՝ • Մանկավարժներին՝ 13-18%, փաստացի տոկոսադրույքը`14.6-20.42%, • Բուժաշխատողներին՝ 13.5-18.5%, փաստացի տոկոսադրույքը` 15.17-21.02%, • Զինծառայողներին՝ 17% փաստացի տոկոսադրույքը` սկսած 19.23%-ից: 
Վարկի ժամկետը
1-36 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
• Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված) • Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով • Ժամկետի վերջում Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ և ժամկետի վերջում մարման դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը ավելանում է 2 տոկոսային կետով: Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը 
Ապահովվածությունը
• Միջին եկամտի քառապատիկից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ, • Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները)
 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ 1%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ)
Պահանջներ
Փաստաթղթեր
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է` 17/01/2018 17:32