Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
Վարկի գումարը
• Մինչև 63 տարեկան Բանկի պլաստիկ քարտերով կենսաթոշակ ստացող անձանց համար 20.000-300.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել ամսական կենսաթոշակի եռապատիկը, • 63-70 տարեկան Բանկի պլաստիկ քարտերով կենսաթոշակ ստացող անձանց համար 20.000-200.000 ՀՀ դրամ, բայց ոչ ավել ամսական կենսաթոշակի եռապատիկը
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Քարտի տեսակը 
Ցանկացած հաշվարկային քարտ, որին փոխանցվում է կենսաթոշակ
Տարեկան տոկոսադրույքը
17% Փաստացի տոկոսադրույք՝ սկսած 21.04%-ից 
Վարկի ժամկետը
1-18 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)  
Ապահովվածությունը
Առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով ունի եկամուտ
 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ 1%-ի չափով (նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ)
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
10-12 աշխատանքային օր 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, • Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում, • Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
• Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը, • Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը, • Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
1. Անձնագրի պատճեն, 2. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ, 3.Եկամուտը հավաստող փաստաթուղթ, 4. Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 17/01/2018 17:17