Սակագին

 

Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում

Հաշվի բացում

Ֆիզիկական անձանց համար

Անվճար

Հաշվի սպասարկում, փակում

Անվճար

Մնացորդի վրա հաշվարկվող տոկոսադրույք

  • սկզբնական ներդրման պահից մինչև 182-րդ  օրը գումարը օգտագործելու դեպքում  հաշվին եղած միջոցների միջին ամսական մնացորդի դիմաց  հաշվարկելով տարեկան 3%
  • 182 օրից ավելի` հաշվին եղած միջոցների միջին ամսական մնացորդի դիմաց հաշվարկելով տարեկան 8%

Հաշվից քաղվածքներիվճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամկրկնօրինակներիայլ տեղեկությունների և տեղեկանքների տրամադրում՝ Ըստ վաղեմության ժամկետների

Մինչև 1 ամիս կատարված գործարքներիհամար5

0 ՀՀ դրամ

Վճարային փաստաթղթերի, SWIFT հաղորդագրությունների պատճենների և/կամկրկնօրինակների, այլ տեղեկությունների ևտեղեկանքների տրամադրում

1,000 ՀՀ դրամ դրամամսական

1-ից մինչև 3 ամիս կատարված գործարքներիհամար

1,500 ՀՀ դրամ

3-ից մինչև 1 տարի կատարված գործարքներիհամար

2,500 ՀՀ դրամ

1 տարուց ավել կատարված գործարքներիհամար

5,000 ՀՀ դրամ

Ֆիզիկական անձանց տրամադրվողտեղեկանքներ

5,000 ՀՀ դրամ

Էկոնոմ քսակի համալրմանհանձնարարական

Անվճար

Կոմունալ վարձավճարների գծով

0

Հաշիվների վերաբերյալ աուդիտորականհարցումների պատասխան

15,000 ՀՀ դրամ

Հաճախորդի կողմից կատարված գործառնությունների մասին հարցումներ

ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ

VIP սրահում

VIP սրահում հաճախորդների սպասարկում

20,000 ՀՀ դրամ ամսական

Լիազորագրի տրամադրում

Ֆիզիկական անձանց կողմից«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում բանկայինհաշվի, քարտային հաշվի, ժամկետայինավանդի, վարկային հաշիվների, պահատեղերի սպասարկման համարլիազորագրի տրամադրում

3,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ պետական ռեգիստրից էլեկտրոնայինհարցում

3,000 ՀՀ դրամ/յուրաքանչյուր հարցման համար/

 

  • Էկոնոմ քսակի հաշվի արժույթը`  ՀՀ դրամ:
  • Էկոնոմ քսակի հաշվին անկանխիկ փոխանցվող միջոցների հետագա կանխիկացումը`  ԱՆՎՃԱՐ:
  • Կուտակման նվազագույն և առավելագույն գումար չի սահմանվում:
  • Տոկոսագումարները վճարվում են տարեկան կտրվածքով կամ պայմանագիրը խզելու օրը:
  • Ամսական կուտակման գումարի առավելագույն չափը սահմանվում է սկզբնական ներդրված գումարի կրկնապատիկը:

 

Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձը հաշիվ բացելու համար պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը
PunctԱնձը հաստատող փաստաթուղթ,
PunctՍոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
PunctՀաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում լիազորագիր՝ վավերացված նոտարի կողմից:
Ընդհանուր տեղեկատվություն
Թարմացվել է` 18/12/2017 14:12