Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ  
   
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
   
Վարկի գումարը
1.000.000-3.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Սքորինգային համակարգով վարկային գծի տրամադրման դեպքում՝ 500.000- 1.000.000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ
Քարտի տեսակը
MasterCard ARMEC՚s GOLD
Տարեկան տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամի դեպքում 16%,
ԱՄՆ դոլարի դեպքում 15%
Եվրոյի դեպքում14%
Վարկի ժամկետը
24-36 ամիս
Վարկի մարման կարգը
Նախորդ ամսվա վերջին օրվա դրությամբ վարկային գծի օգտագործված մասի 10%-ի չափով մինչև հաջորդ ամսվա 20-րդ օրացուցային օրը: Մարումից հետո այդ գումարները կարող են նորից օգտագործվել շարունակաբար:
Վարկային գծի օգտագործման անտոկոս ժամանակահատված (միայն անկանխիկ գործարքների համար)
գործարքի ձևակերպման օրվանից մինչև հաջորդ ամսվա 20-րդ օրացուցային օրը
Ապահովվածություն
Միջին եկամտի քառապատիկից ավել և/կամ 700.000 ՀՀ դրամից ավել վարկի գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն,
• Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
Սքորինգային համակարգով վարկը տրամադրելու դեպքում երաշխավոր չի պահանջվում:
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Առանց կոմիսիոն վճարի
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում  է
,ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿե ԲԲԸ Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
10-12 աշխատանքային օր
       
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
• Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում,
• Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրի պատճեն,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ .
PunctԸստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 07/02/2019 10:21