Պայմաններ
Վարկի նպատակը
 
Բիզնեսի ընդլայնում և զարգացում
 
 Վարկի նվազագույն գումարը
   
 100.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ 
 Վարկի արժույթը
 
 ՀՀ դրամ 
 
Առևտրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքը և ժամկետը
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
11-13% 1-60 ամիս
 
Առևտրային վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը և ժամկետը
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
Չօգտագործված մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքը
13-15% 1-36 ամիս 1%
 
Առևտրային վարկեր /Հեշտ/ տարեկան տոկոսադրույքը, ժամկետը և կոմիսիոն վճարը
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
Կոմիսիոն վճար
12-15% 12-36 ամիս 1%
 
Առևտրային վարկեր /Հեշտ+/ տարեկան տոկոսադրույքը, ժամկետը և կոմիսիոն վճարը
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
Կոմիսիոն վճար
12-15% 12-36 ամիս 0.5%
 
Զբոսաշրջության ոլորտի ընկերությունների համար
 
Առևտրային վարկեր /Հեշտ/
Առևտրային վարկեր /Հեշտ+/
Առևտրային վարկեր
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
Կոմիսիոն վճար
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
Կոմիսիոն վճար
Տարեկան տոկոսադրույքը
Ժամկետը
12-14% 12-36 ամիս 1% 12-14% 12-36 ամիս 0.5% 11-12% 1-60 ամիս
 
Բիզնես պլաստիկ քարտեր
 
Arca, Master, Visa պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:
 
Հաշվի տնօրինում «Home bank» համակարգով (սարքով հաշվի սպասարկման վճար) 
 
50% զեղչ
Աշխատավարձային նախագիծ
 
Visa Classic, Master Standard, Arca Classic պլաստիկ քարտերը տրամադրել, տվյալ պահին գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված մինչև 50%:
Վարկային գիծ աշխատակիցների համար- տարեկան տոկոսադրույք՝ սկսած 14%-ից:
Ընկերության տնօրենի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ  համար Visa Gold կամ MasterCard Gold քարտերը տրամադրել առանց տարեկան սպասարկման վճարի, իսկ VISA Platinum քարտը՝ գործող, տարեկան սպասարկման վճարից զեղչված 50%:
   <<Կանայք Բիզնեսում>> առևտրային վարկավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկերի մյուս պայմանների ծանոթացեք համապատասխան բաժիններում`
Առևտրային վարկ
Առևտրային վարկային գիծ 
Առևտրային վարկ /Հեշտ/ 
Առևտրային վարկ /Հեշտ+/ 
http://aeb.am/media/2018/06/1749.pdf
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
Ձեռնարկության գլխավոր ղեկավարը /ղեկավարությունը/ կին է /կանայք են/ և/ կամ
Ձեռնարկությունը կամ դրա մի մասը պատկանում է կնոջ /կանանց/
Վարկի մարման կարգը
Ամսական
Հավասարաչափ (անուիտետային)
Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովագրությունը
Ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում նվազագույնը վարկի գումարը, առավելագույնը գրավի գնահատված արժեքը:Ապահովագրական կազմակերպությունների ցանկն է:
Գնահատող կազմակերպություններ
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 0.15-0.25%՝ կախված գրավի տեսակից: Գնահատող կազմակերպությունների ցանկ:
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
Անշարժ և շարժական գույքի դեպքում կատարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող ցանկացած գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով:
Բացասական որոշման հիմքերը
Դիմելու պահին հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության արդյունքների անհամապատասխանությունը ներքին իրավական ակտերի չափանիշներին
Ներկայացված ծրագրի անբավարար շահութաբերությունը և բարձր ռիսկայնությունը
Վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորումը
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
Վարկի ապահովության անբավարար իրացվելիությունը
Հաճախորդի գործունեությունից շրջակա միջավայրի աղտոտումը կամ վնասումը
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Վարկի տրամադրման վերաբերյալ բացասական եզրակացության հիմք կարող է հանդիսանալ նաև հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության վերլուծության բացասական գնահատական,,
Ներկայացվող ծրագրի անբավարար շահութաբերություն, վարկի օգտագործման նպատակների թերհիմնավորում,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատություն,
Անընդունելի երաշխավորները
Սահմանված ժամկետներում պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացում,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը:
Ուշադրություն. Առանց Բանկի գրավոր համաձայնության յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում տվյալ ամսվա առաջին օրվա դրությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի 20%-ից (որում չի ներառվում տվյալ ամսում մարման ժամանակացույցով նախատեսվող վարկիմասի մարումը) ավել գումար վաղաժամկետ մարելու դեպքում՝ հաշվարկվում է տուգանք այդ գումարի 5%-ի չափով:
Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
Ուշադրություն. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԵՎ/ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԻ(ՆԵՐԻ) ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ
Ուշադրություն՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ: ԴԱ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ:
Փաստաթղթեր
NoteԻրավաբանական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
Punct1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով), 
Punct2. Տեղեկանք պետ. ռեգիստրից մասնակիցների վերաբերյալ, տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով): Բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում` տեղեկանք (քաղվածք) «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ կանոնների համաձայն՝ հաշվի օպերատոր հանդիսացող կազմակերպությունից բաժնետերերի վերաբերյալ և տեղեկանք պետ. ռեգիստրից տնօրենի և կանոնադրության փոփոխության վերաբերյալ կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (պետական ռեգիստորի տեղեկանքը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
2.1 կետով սահմանված տեղեկատվությունը չի պահանջվում այն իրավաբանական անձանց դեպքում, երբ վարկի ստացման որոշումը իրավաբանական անձի կանոնադրության համաձայն կարող է կայացվել տնօրենի կողմից,
Punct3. Կանոնադրություն (վերագրանցված) քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
Punct4. Իրավասու մարմնի որոշումը գույքը գրավ դնելու և վարկ ստանալու վերաբերյալ, անհրաժեշտ է 2-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը պահանջվելու դեպքում,
Punct5. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
Punct6. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
Punct7. Հիմնական միջոցների ցանկը (անհրաժեշտության դեպքում),
Punct8. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
Punct9. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
Punct10. Անձնագրի (պատճեն),
Punct11. Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
Punct12. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,
Punct13. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
Punct14. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),
Punct15. Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
NoteԱնհատ ձեռներեցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը 
Punct1. Պետ. ռեգիստրի վկայականը (պատճեն) տնօրենի ներդիրը պարտադիր է կամ միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք (տվյալ փաստաթուղթը կարող է չպահանջվել, եթե Բանկը սահմանված կարգով ստացել է տվյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տարբերակով),
Punct2. Հարկային կոդ (պատճեն), ՀՎՀՀ,
Punct3. Ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթ՝ վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի դրությամբ: Անհրաժեշտության դեպքում հաստատված (կնքված կամ դրոշմակնքված) համապատասխան հարկային մարմնի կողմից (պատճեն),
Punct4. Տեղեկանք բյուջեի հանդեպ ներկա պարտավորությունների վերաբերյալ (պարտադիր է` 10 մլն. ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթի գումարից ավելի վարկի դեպքում),
Punct5. Արտոնագրեր (առկայության դեպքում), (պատճեն),
Punct6. Անձնագրի (պատճեն),
Punct7. Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր,
Punct8. Ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայականի (պատճեն)` եթե գրավադրվող գույքը հանդիսանում է ֆիզիկական անձի սեփականություն,
Punct9. Բանկային հաշվից քաղվածք (անհրաժեշոտթյան դեպքում),
Punct10. Տեղեկանք դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ (անհրաժեշտության դեպքում վերծանված),
Punct11. Տեղեկանք անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունից արգելանքի վերաբերյալ (վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելուց հետո):
Թարմացվել է` 19/02/2019 11:21