Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի նվազագույն գումարը
Վարկի նվազագույն գումարը՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
 
Տարեկան տոկոսադրույքը
Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում՝ 
     
730-1095 օր` 15%, վարկ/գրավ հարաբերակցություն 70%
1096-1825 օր` 16%, վարկ/գրավ հարաբերակցություն 70%
1826-2555 օր` 17%, վարկ/գրավ հարաբերակցություն 70%
Վարկառուի եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝ 
     
730-1095 օր` 17%, վարկ/գրավ հարաբերակցություն  40%
1096-1825 օր` 18%, վարկ/գրավ հարաբերակցություն  40%
1826-2555 օր` 19%, վարկ/գրավ հարաբերակցություն  40%
Վարկի ժամկետը
24-84 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա՝ հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովվածությունը
Անշարժ գույք
Եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում առնվազն 1 անձանց երաշխավորություն, որոնք չեն հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ (վարկ/գրավ հարաբերակցությունը առավելագույնը 20%-ի դեպքում երաշխավոր չի պահանջվում)
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը
Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առաավելագույնը 70%-ի չափով` եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի առկայության դեպքում, Գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առաավելագույնը 40%-ի չափով` սակայն ոչ ավել քան 7.000.000 ՀՀ դրամ` եկամուտները հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում:
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ կամ անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման Վարկի տրամադրամն օրը վարկառուից գանձվում է կոմիսիոն վճար՝ վարկի գումարի 1%-ի չափով
Անշարժ գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 20.000-200.000 ՀՀ դրամ: Գրավի տեսակից կախված կարող է լինել ավելի բարձր
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝ • Նոտարական վճար՝ 16.000 ՀՀ դրամ, • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ, • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000ՀՀ դրամ:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում
Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր[/br]
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային) Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Վարկի ապահովության անբավարարությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ նաև ընտանիքի անդամների (2 օրինակ),
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ`
սոցիալական քարտ կամ ՀՀ քաղաքացու նույնականացման քարտ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող օտարերկրյա քաղաքացու՝ ՀՀ կացության քարտ (առկայության դեպքում) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող ՀՀ-ում մշտապես բնակվող՝ քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի ինքնությունը հավաստող փաստաթղթեր կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող տեղեկանք,
PunctՏեղեկանք բնակավայրից,
PunctԱմուսնության վկայականի պատճեն (առկայության դեպքում),
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից եկամուտների վերաբերյալ` տրված առավելագույնը 20 աշխատանքային օրվա վաղեմությամբ,
PunctՍեփականության վկայականի պատճեն (գրավադրվող բնակարանի, 3 օրինակ),
PunctՏեղեկանք,որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ (բնօրինակը և 1 պատճեն), ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 06/12/2018 10:51