Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Արևային էլեկտրակայանների և ջերմատաքացուցիչների ձեռքբերում
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
100.000-2.200.000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
9% Փաստացի տոկոսադրույքը՝ 9.85%:
Վարկի ժամկետը
60 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական
Ապահովվածությունը
Ձեռբերվող արևային էլեկտրակայան և/կամ ջերմատաքացուցիչ
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում՝ առնվազն 1 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը ընտանիքի անդամ չի հանդիսանում,
1.000.000-2.200.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում՝ առնվազն 2 ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որոնցից առնվազն մեկը չի հանդիսանում ընտանիքի անդամ
Տրամադրման եղանակը
Կանխիկ, անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Պայմանագրային գումարի 1%-ի չափով
Վարկի ձևակերպման ժամանակահատվածը
մինչև 10 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման ժամանակահատվածը
10-12 աշխատանքային օր
Վարկի տրամադրման վայր
ՀԷԲ գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից
 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդնետ ֆիզիկական անձ,
Գրանցված և բնակվող ՀՀ-ում,
Ունի Բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային),
Ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctՀայտատուի /ընտանիքի անդամների/ և երաշխավորների (առկայության դեպքում) անձնագրերի, սոցիալական քարտերի պատճենները,
PunctԱմուսնության վկայականի պատճենը /առկայության դեպքում/,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ /հայտատուի և երաշխավորների/,
PunctՍեփականության վկայականի պատճենը /անհրաժեշտության դեպքում` վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/,
PunctՁեռքբերվող գույքի հաշիվ-ապրանքագիր, տեղադրման աշխատանքների նախահաշիվ /ծախսերը ըստ հոդվածների/,
PunctԻնժեներական եզրակացություն (անհրաժեշտության դեպքում)
Հաշվիչ
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 05/02/2019 14:25