Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
   
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
   
Վարկի գումարը
100.000-2.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի յոթնապատիկից
Քարտի տեսակը
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամը՝ Բանկի բոլոր հաշվարկային քարտատեսակներով,
1.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում՝ MASTERCARD GOLD, VISA INFINITE, VISA GOLD, VISA PLATINIUM քարտատեսակներով:
Տարեկան տոկոսադրույքը
 
ՀՀ դրամ 17% 12%
ԱՄՆ դոլար 16% 11%
ԵՎՐՈ 15% 10%
Կոմիսիոն վճար 1% 1%
Ամսական սպասարկման վճար (պայմանագրային գումարից) Չի սահմանվում 0.3%
 
Վարկի ժամկետը
12-36 ամիս
Վարկի մարման կարգը
Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով
Ժամկետի վերջում
Օգտագործված վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսն ենթակա է ամբողջությամբ վճարման հաշվարկման օրվանից սկսած մինչև 90-րդ օրը:
VISA CLASSIC PLUS, MASTERCARD GOLD, VISA INFINITE, VISA PLATINUM, VISA GOLD, քարտերի դեպքում արտոնյալ ժամանակահատված առավելագույն 15օր
Ապահովվածությունը
Միջին եկամտի քառապատիկից ավել  և /կամ 700.000 ՀՀ դրամից ավել վարկի գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն,
Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում  է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
10-12 աշխատանքային օր
  Ուշադրություն. Mastercard Gold, Visa Gold վճարային քարտատեսակներով <<Եկամտի հիմնավորումով>> վարկային գիծ տրամադրելիս, նշված քարտատեսակների տարեկան սպասարկման վճարի գծով սահմանվում է զեղչ` 50%-ի չափով:                 Ուշադրություն.Վարկի վաղաժամկետ մարում թույլատրվում է, որի համար տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում: Ուշադրություն.Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները): Ուշադրություն. Բանկը, նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, տրամադրում է անհատական թերթիկ ՀՀ դրամով վարկային գծերի դեպքում:          
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
• Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում,
• Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրի պատճեն,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ .
PunctԸստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 30/10/2018 15:35