Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ 
   
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
   
Վարկի գումարը
100.000-2.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, բայց ոչ ավել միջին ամսական եկամտի հնգապատիկից
Քարտի տեսակը
Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամը՝ Բանկի բոլոր հաշվարկային քարտատեսակներով,
1.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում՝ MASTERCARD GOLD, VISA INFINITE, VISA GOLD, VISA PLATINIUM քարտատեսակներով:
Մինչև 20.04.2018 1.000.000-ից մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամ վարկային գծերը տրամադրել միայն Visa Platinum քարտատեսակով:
Տարեկան տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամի դեպքում 17%,
ԱՄՆ դոլարի դեպքում 16%
Եվրոյի դեպքում15%
Եթե վարկավորման նպատակը տուրիստական ծախսերի իրականացումն է, ապա տոկոսադրույքը նվազեցվում է 1 տոկոսային կետով և վարկի գումարը փոխանցվում է տուրիստական կազմակերպության հաշվին:
Վարկի ժամկետը
12-36 ամիս
Վարկի մարման կարգը
Ամսական հավասարաչափ (աննուիտետ) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Վերջին 6 ամսում մայր գումարի հավասարաչափ մարումով
Ժամկետի վերջում
VISA CLASSIC PLUS  քարտերի դեպքում արտոնյալ ժամանակահատված առավելագույն 15օր
Ապահովվածությունը
Միջին եկամտի կրկնապատիկից ավել գումարի դեպքում առնվազն 1 անձի երաշխավորություն, ով չի հանդիսանում հայտատուի ընտանիքի անդամ,
Որպես վարկի լրացուցիչ ապահովման միջոց Բանկը կարող է պահանջել նաև այլ անձի/անձանց երաշխավորությունը(ները):
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Միանվագ վարկի պայմանագրային գումարի 1%-ի չափով:
Բանկի սակագներով սահմանված վարկային գծի տրամադրման/վարկային հաշվի բացման, սպասարկման և/կամ ավելացման վճար չի գանձվում:
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում  է
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխամասային Գրասենյակի և մասնաճյուղերի կողմից:
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
10-12 աշխատանքային օր
             
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ,
• Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում,
• Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր:
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը,
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրի պատճեն,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ .
PunctԸստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 07/06/2018 16:55