Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում կամ կառուցապատում
Վարկի տեսակը
Հիփոթեքային վարկ
Վարկի գումարը
ՀՀ դրամով տրամադրելու դեպքում 500.000 ՀՀ դրամից մինչև 60 մլն. ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլարով տրամադրելու դեպքում սկսած 1.000 ԱՄՆ դոլարից Բնակելի տների կառուցման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80%-ը
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
Տարեկան տոկոսադրույքը
 500.000 ՀՀ դրամից մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում,  մինչև 50% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    13%  500.000 ՀՀ դրամից մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում,  50%-70% վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    14%  25.000.000 ՀՀ դրամից մինչև 60.000.000 ՀՀ դրամ գումարի դեպքում,  մինչև 70% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    14%    ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող հիփ. վարկի դեպքում,  50% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության դեպքում    13%  ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող հիփ. վարկի դեպքում,  50%-70% ներառյալ վարկ/գրավ հարաբերակցության   դեպքում    14%
Վարկի ժամկետը
 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 144 մինչև 240 ամիս ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ 120 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական 
Ապահովվածությունը
Վերանորոգվող անշարժ գույք, կառուցապատման դեպքում՝ այլ բնակելի անշարժ գույք
Վարկ հարաբերած գրավի արժեքը 
• Բնակելի անշարժ գույքի վերանորագման դեպքում վերանորոգվող կամ գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով • Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատման դեպքում գրավադրվող անշարժ գույքերի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքների առավելագույնը 70%-ի չափով
 
Տրամադրման եղանակը
Փուլերով Կանխիկ Անկանխիկ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորագման նպատակով տրամադրված վարկերի դեպքում յուրաքանչյուր փուլի գումարի օգտագործման համար սահմանվում է առավելագույնը 40 օրացույցային օր Բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատման նպատակով տրամադրված վարկերի դեպքում յուրաքանչյուր փուլի գումարի օգտագործման համար սահմանվում է առավելագույնը 5 ամիս ժամկետ
Կոմիսիոն վճարը
Վարկի հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար 5000 ՀՀ դրամ, որը ենթակա չէ վերադարձման Հաշվի սպասարկամն ամսական վճար` վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան ամսական 10.000 ՀՀ դրամ: ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող վարկի Հաշվի սպասարկամն վճարը մարման գրաֆիկում ներառել դրամային արտահայտությամբ` հաշվարկելով վարկային պայմանագրի կնքման օրվա համար ԿԲ-ի կողմից նախորդ աշխատանքային օրը սահմանած միջին փոխարժեքով: Հաշվի սպասարկման ամսական վճարը կլորացնել դեպի վեր` մինչև հարյուրապատիկը
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 10 աշխատանքային օր (գրավի դեպքում տրամադրվում է գրավի գրանցման իրավունքը ստանալուն հաջորդող 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում)
 
Գրավի ձևակերպման հետ կապված ծախսեր  
Գրավի ձևակերպման հետ կապված բոլոր ծախսերը (նոտարական վավերացում, անշարժ գույքի կադաստրի տարածքային ստորաբաժանումներում գրանցում) կատարվում են վարկառուի կողմից՝ • Նոտարական վճար՝ 15.000-25.000 ՀՀ դրամ, • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)` 10.000 ՀՀ դրամ, • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական` 27.000-75.000 ՀՀ դրամ:
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում Ունի բանկի համար ընդունելի մշտական եկամտի աղբյուր
Վարկի մարման կարգը
Ամենամսյա՝ հավասարաչափ (անուիտետային) կամ ոչ հավասարաչափ (դիֆերենցված)
Ապահովագրությունը
Անշարժ գույքի ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին ` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.25-0.3% -ի չափով: Վարկառուի և համավարկառուների (բացառությամբ եկամուտ չունեցող համավարկառուների) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն կատարվում է հաճախորդի հաշվին` ՀՀ ԿԲ-ի կողմից լիցենզիա ունեցող ապահովագրական ընկերությունում, վերջինիս կողմից սահմանված սակագնով վարկի մնացորդի հաշվարկով: Սակագները տատանվում են վարկի մնացորդի 0.25-0.3% -ի չափով
Գրավադրվող գույքի գնահատումը
ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված լիցենզիա ունեցող և Բանկի հետ համագործակցող գնահատող կազմակերպության կողմից` վերջինիս սակագնով, որի միջակայքը տատանվում է 20.000-100.000 ՀՀ դրամ
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ /ընտանիքի անդամների/,
PunctԱմուսնության վկայականի պատճենը /առկայության դեպքում/
PunctՏեղեկանք բնակավայրից,
PunctՏեղեկանք աշխատավայրից /անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն նախորդ 12 ամսվա ընթացքում վճարված զուտ աշխատավարձի, եկամտահարկի, սոցապ. վճարումների չափերի վերաբերյալ և աշխատանքային գրքույկների պատճեններ/,
PunctՍեփականության վկայականի պատճենը /գրավադրվող բնակարանի/, /անհրաժեշտության դեպքում վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի պատճենը/,
PunctՎերանորոգման ծախսերի նախահաշիվը /ծախսերը ըստ հոդվածների/,
PunctՎերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարներ /մանրամասն/,
PunctՍոցիալական քարտի պատճեն,
PunctՏեղեկանք, որ տվյալ բնակարանը արգելանքի տակ չէ, /ներկայացնել վարկի հաստատումից հետո/,
PunctԴիպլոմի պատճեն /առկայության դեպքում/:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 07/06/2018 11:04