Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Ուսման վարձի վճարում
Վարկի տեսակը
Սպառողական
Վարկի գումարը
Առավելագույնը 1,800,000 ՀՀ դրամ, որը տրամադրվում է չորս մասնաբաժնով` յուրաքանչյուր մասնաբաժնի (յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա վարձի) գումարը կարող է կազմել 50.000 ՀՀ դրամից մինչև 450,000 ՀՀ դրամ
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
12%
  
Սուբսիդավորվող տոկոսադրույքը
2%, 3% (նախորդ մեկ տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին)
Վարկի ժամկետը
72-120 ամիս
Մարումների հաճախականությունը
Ամսական (ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսները (առավելագույնը 4 տարի), իսկ ուսումնառության ավարտից հետո կատարվում են վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ (անուիտետային) մարումներ)
Ապահովվածությունը
Ուսանողի և/կամ ծնողի եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ծնողներից/խնամակալներից առնվազն մեկի երաշխավորություն Ուսանողի և/կամ ծնողի եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի բացակայության (երաշխավորի/ների եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի առկայության) դեպքում անհաժեշտ է ծնողներից/խնամակալներից առնվազն մեկի և այլ անձի երաշխավորություն
 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
Առանց կոմիսիոն վճարների
Վարկի ձևակերպումն իրականացվում է 
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» մասնաճյուղերի կողմից:
 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը
Մինչև 3 աշխատանքային օր 
Պահանջներ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջները
16 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ Գրանցված և բնակվող Հայաստանի Հանրապետությունում
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային)
Բացասական որոշման հիմքերը
Հաճախորդի ֆինանսական դրության բացասական գնահատականը Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը Անընդունելի երաշխավորները Հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը Այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Փաստաթղթեր
NoteՖիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
PunctԱնձնագրերի պատճեններ (վարկառուի և անհրաժեշտության դեպքում նրա ընտանիքի անդամների),
PunctԱմուսնության վկայականի պատճեն /առկայության դեպքում/,
PunctՀանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
PunctԵկամուտը հավաստող փաստաթուղթ հայտատուի և/կամ երաշժավորի/ների/,
PunctՏվյալներ սեփականության իրավունքով պատկանող գույքերի վերաբերյալ (վկայականներ, տեխ-անձնագրեր և այլն) (առկայության դեպքում),
PunctՏեղեկանք համապարասխան ուսումնական հաստատությունից տարեկան (եռամսյակային, կիսամյակային) վարձի չափի վերաբերյալ,
PunctՈւսանողական գրքույկի պատճեն (առկայության դեպքում),
Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով
Results Արդյունք
N Վճարման ամսաթիվ Վարկի մնացորդ Վճարվող տոկոսագումար Մարում վարկից Ընդամենը վճարում
Թարմացվել է` 20/09/2018 15:23