Պայմաններ
Վարկի նպատակը
Անձնական
Վարկի տեսակը
Վարկային գիծ
Վարկի գումարը
Վարկի տրամադրման ամսաթվին հաջորդող ամսվանից մինչև վարկային գծի վերջնաժամկետն ընկած ամիսների քանակը բազմապատկած 50.000 ՀՀ դրամի, որից նվազեցվում է վարկային գծի ամբողջ ժամանակահատվածում հաշվարկված տոկոսները:
 
Վարկի արժույթը
ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույքը
Մինչև 3 ամիս  ժամկետով վարկային գծի դեպքում՝ 16 %,
4-6  ամիս ժամկետով վարկային գծերի դեպքում՝ 17 %,
7-10 ամիս ժամկետով վարկային գծերի դեպքում՝ 18 %,
Վարկի ժամկետը
1-10 ամիս
Տրամադրման վայրը
ՀԷԲ գլխամաս և մասնաճյուղեր 
Որոշման և տրամադրման ժամանակահատվածը 
Մինչև 3 աշխատանքային օր
 
Տրամադրման եղանակը
Անկանխիկ
Կոմիսիոն վճարը
վարկային գծի 1%-ի չափով
Պահանջներ
Վարկի մարման կարգը
Հավասարաչափ (անուիտետային)
Տույժերը
Պայմանագրով սահմանված ժամկետ/ներ/ում չվճարված գումարների (վարկ, տոկոս, այլ վճարներ) ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանվում է տույժ ժամկետանց գումարի 0.13 տոկոսի չափով (օրական):
Բացասական որոշման հիմքերը
Ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
հաճախորդի բացասական վարկային պատմությունը,
այլ պատճառներ, որոնք Բանկի գնահատմամբ կխոչընդոտեն վարկի մարմանը
Փաստաթղթեր

Ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը՝

  1. Դիմում վարկ ստանալու վերաբերյալ
  2. Անձնագրի պատճեն,
  3. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարունակող փաստաթուղթ,
  4. Ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինող անձ հանդիսանալու հիմքեր,
  5. Հաշվետեր երեխայի ծննդյան վկայականի պատճեն,
  6. Ըստ անհրաժեշտության այլ փաստաթղթեր:
Հաշվիչ
Հաշվիչ
Վարկային Հաշվիչ
Թարմացվել է` 29/01/2019 16:25