86 86
ENG
Ընդհանուր տեղեկատվություն
III. ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ1
   
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ ԿՈՄԻՍԻՈՆ ՎՃԱՐ 
1.ՀՀ դրամով 2 0
1.1 Առանց հաշիվ բացելու կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների /վճարումների/ սպասարկում 3
ա/  Մինչև 100 000  դրամ 200 ՀՀ դրամ
բ/ 100 001-ից 500 000  դրամ 500 ՀՀ դրամ
գ/ 500 001-ից 1 000 000 դրամ 1,000 ՀՀ դրամ
դ/ 1 000 001-ից 3 000 000 դրամ 1,500 ՀՀ դրամ
ե/ 3 000 001-ից 5 000 000 դրամ 3,000 ՀՀ դրամ
զ/ 5 000 001 և ավելի դրամ 5,000 ՀՀ դրամ
է/ "Հայէկոնոմբանկ" ԲԲԸ համակարգում Անվաճար
1.2 Արտարժույթով ներբանկային փոխանցումներ /վճարումներ/ Անվաճար
1.3 Ü»ñµ³ÝϳÛÇÝ ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñ /ՀԷԲ փոխանցումներ գաղտնաբառով/   0.6% min 200 դրամ
1.4 §Ð²Ú¾ÎàÜàØ´²ÜΦ´´À ապառիկ վարկերի 1000 ՀՀ դրամը գերազանցող կանխիկ վճարումների իրականացում 300 ՀՀ դրամ
2. Արտարժույթով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգից դուրս S.W.I.F.T. փոխանցումներ4
2.1 ԱՄՆ դոլար
 
   
2.1.1 OUR  տարբերակ 5  0.15%, min 6 000 դրամ, max 65 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով14՝ 0.1%, min 6 000 դրամ, max 50 000 դրամ
2.1.1.1 OUR  տարբերակ-դեպի ԱՄՆ փոխանցումներ իրականացնելիս 0.15%, min 7 500 դրամ, max 65 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով14՝ 0.1%, min 7 500 դրամ, max 50 000 դրամ
2.1.2 Երաշխավորված OUR տարբերակ6                       (Guaranteed OUR) 2.1.1. կետում նշված սակագին + լրացուցիչ 10000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով14՝2.1.1. կետի AEB Mobile հավելվածի համար նշված սակագին + լրացուցիչ 10000 դրամ
3.1.3 BEN տարբերակ7 5 000 դրամ
2.2 ԵՎՐՈ
2.2.1 OUR տարբերակ8  
ա/ մինչև 2000.00 Եվրո 6 000 դրամ
բ/ 2000.01 և ավելի Եվրո 0.15%, min 9 000 դրամ, max 65 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով 0.1%, min 9 000 դրամ, max 50 000 դրամ
2.2.2 BEN տարբերակ7 5 000 դրամ
2.3 ՌԴ ռուբլի (կատարվում է միայն OUR տարբերակով) 0.1%, min 5 000 դրամ, max 30 000 դրամ
2.4 Մեծբրիտանական ֆունտ (կատարվում է միայն OUR տարբերակով) 0.2%, min 9 000 դրամ, max 50 000 դրամ
2.5  Վրացական լարիով (կատարվում է միայն OUR տարբերակով) 10 000 դրամ
2.6 Շվեյցարական ֆրանկ  (կատարվում է միայն OUR տարբերակով) 0.2%, min 25 000 դրամ, max 50 000 դրամ
2.7 Այլ արտարժույթ   (կատարվում է BEN տարբերակով: Առանձին դեպքերում հնարավոր է կիրառել  OUR տարբերակը` հաշվետեր հաճախորդի կողմից լրացուցիչ սակագինը հետագայում գանձելու վերաբերյալ ներկայացված համապատասխան դիմումի հիման վրա) 0.2%, min 9 000 դրամ, max 75 000 դրամ
3. ԱՄՆ դոլարով և ԵՎՐՈ արժույթներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  
ա/ մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլար կամ 20,000 Եվրո 5000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով անվճար
բ/ 20,001 և ավելի ԱՄՆ դոլար կամ Եվրո 10 000 դրամ/AEB Mobile հավելվածով անվճար
գ/դեպոնացման նպատակով <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ>> ԲԲԸ և «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից թողարկված դոլարային պարտատոմսերի մարման արդյունքում առաջացած գումարների փոխանցումների դեպքում  անվճար
4. Կատարված փոխանցումների9 պայմանների փոփոխում, չեղյալացում12
Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց
ա/ ՀՀ դրամ10  2 000 դրամ
բ/ ՌԴ ռուբլի 5 000 դրամ
գ/ ԵՎՐՈ 35 000 դրամ13
դ/ ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ  30 000 դրամ
ե/ ներբանկային   («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգում) փոխանցումների պայմանների փոփոխում և/կամ չեղյալացում անվճար
զ/ Ստացված գումարների ետ փոխանցումª համաձայն ներքին իրավական ակտերի 0.2% min 10 000 դրամ
5. Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային չպարզված գումարների hետ վերադարձ թղթակից բանկերին11
5.1 ՌԴ ռուբլի 0.1% min 5 000 դրամ
5.2 ԵՎՐՈ  
ա/ մինչև 300.00 ԵՎՐՈ 5000 դրամ
բ/300.01 և ավելի ԵՎՐՈ 0.2%, min 10000 դրամ
5.3 ԱՄՆ դոլար  
ա/ մինչև 300.00 ԱՄՆ դոլար 5000 դրամ
բ/300.01 և ավելի ԱՄՆ դոլար 0.2%, min 10000 դրամ
5.4 Այլ արտարժույթ 0.2%, min 10000 դրամ
6. Հաճախորդի դիմումի հիման վրա թղթակից բանկերից իրենց օգտին ստացված, ինչպես նաև թղթակից բանկի պահանջով արտարժութային գումարների ետ վերադարձ թղթակից բանկերին11
ա/ ՌԴ ռուբլի 0.1% min 5 000 դրամ
բ/ ԵՎՐՈ 0.2% min 5 000 դրամ
գ/ ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթ 0.2% min 5 000 դրամ
7. Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային գումարների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին
7.1 "SHA" և "BEN" տարբերակով ստացված գումարներից գանձվող կոմիսիոն վճարը  
7.1.1 Մինչև 1000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ 1 500 դրամ
7.1.2 1001-ից մինչև 5000 ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և այլ արտարժույթ 2 500 դրամ 
7.1.3 5001 ԱՄՆ դոլարից, ԵՎՐՈ-ից և այլ արտարժույթից ավելին 5 000 դրամ
ա/ ՀՀ տարածքում և ՀՀ տարածքից դուրս փոխանցումները կատարվում են ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը:
բ/ ՀՀ տարածքում փոխանցումների դեպքում` պայմանների փոփոխումը և/կամ չեղյալացումը իրականացվում է 3-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում (բացառությամբ պետական և տեղական բյուջե կատարված վճարումների): Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալացվել, եթե գումարի շահառուն  (ստացողը) հրաժարվի փոխանցված գումարը ետ վերադարձնելուց:
2 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ համակարգում հաճախորդների բանկային հաշիվներից ՀՀ տարածքում անկանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումների կատարման ժամանակ առանց հաճախորդի կողմից վճարման հանձնարարականի ներկայացման, կատարված յուրաքանչյուր փոխանցման համար գանձվում է 100 ՀՀ դրամ սակագին (բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման համար, սոցիալական փաթեթի և պետական աջակցության հաշիվների սպասարկման նպատակով և ժամկետային ավանդների ներգրավման համար վճարման հանձնարարականների):
3 ՀՀ պաշտպանության  ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի համաձայն ստեղծված Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նվիրաբերությունների թիվ 103008661003 հաշվին և դրոշմանիշային վճարների թիվ 900005001186 հաշվին   կանխիկ ՀՀ դրամով փոխանցումները իրականացվում են անվճար:
Տարանցիկ հաշվով իրականացվելիք արտարժութային փոխանցումների դիմաց բացի ներկայացված սակագնից` գանձվում է լրացուցիչ 3000 ՀՀ դրամ:             
ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում` փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով: Որոշ դեպքերում կախված փոխանցման ճանապարհից՝ որոշ թղթակիցներին կարող է ուղարկվել SHA տարբերակով:
ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում, երբ հաճախորդը ցանկանում է խուսափել փոխանցվող գումարից միջնորդավճարների գանձումներից` «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ առաջարկում է երաշխավորված OUR (Garanteed OUR) փոխանցման տարբերակ, որի դեպքում թղթակից բանկ(եր)ի միջնորդավճար(ներ)ը վճարում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ:
Թղթակից բանկ/եր/ի  միջնորդավճարները  գանձվում են փոխանցվող գումարից:
ԵՎՐՈ-ով փոխանցումների դեպքում` թղթակից բանկ(եր)ի միջնորդավճար/ներ/ը վճարում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ:
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ թղթակցային հաշիվներից ելքագրված փոխանցումներ:
Գանձվում է ետ փոխանցվող գումարից:  BANK OF GEORGIA, TBILISI, GEORGIA  ստացված արտարժույթային չպարզված գումարների ետ վերադարձի համար տվյալ սակագինը չի գործում:
Եթե փոխանցումը «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ից դուրս չի եկել, ապա պայմանների փոփոխման/ չեղյալացման սակագինը չի գանձվում:
Լրացուցիչ կարող է գանձվել տվյալ ծառայության դիմաց երրորդ բանկի կողմից գանձված միջնորդավճարը
AEB Mobile հավելվածի արտոնյալ սակագների ամբողջ ցանկին կարող եք ծանոթանալ «XVIII. AEB Mobile համակարգով տրամադրվող ծառայությունների արտոնյալ սակագներ բաժնում:
Թղթակցային հաշիվներ
Flag BG No title
No title
tesing
No title
No requisite
Թարմացվել է` 17/12/2020 11:49