86 86
ENG

Բիզնես գրագիտություն

08.07.2019

Ձեռնարկատիրալան գործունեությամբ զբաղվելիս շատ կարևոր է  բիզնես հաշվետվությունների և պայմանագրերի, որոնք օգտագործվում են ընկերության գործունեության և երրորդ անձնաց հետ հարաբերությունների կառուցման ժամանակ, ճիշտ և կառուցվածքային կազմումը:

Մենք ընտրել են մի պայմանագրերի մի քանի տիպային օրինակներ, որոնք օգտագործումը կարող է օգտակար լինել բիզնես գործընթացները կազմակերպելիս:

Կցված տիպային ձևերը հանդիսանում են օրինակներ, որոնք ներառում են իրենք մեջ բոլոր գործող ընդհանուր կետերը: Տիպային օրինակները չունեն իրավական ուժ և պայմանագրեր կազմելիս կարիքն կլինի մասնագիտական իրավաբանական խորհրդատվության:

Տիպային ձևերն են

  • Վարձակալության պայմանագիր
  • Աշխատանքային պայմանագիր
  • Իրավաբանական անձի լիազորագիր ֆիզիկական անձին տրված
  • Ֆիզիկական անձի լիազորագիր ֆիզիկական անձին տրված
  • Շինարարակիան աշխատանքների կաատարման նախահաշվի կազման օրինակ\

Վարձակալության պայմանագիր

Վարձակալության պայմանագիրը վարձատուի և վարձակալի միջև կնքված պայմանագին  էլ որով, որոշակի վճարի դիմաց վարձատուն վարձակալի օգտագործմանն է հանձնում անշարժ գույքը: Պայմանագրի կողմեր են հանդիսանում վարձատուն և վարձակալը: Վարձատուն իր գույքը ժամանակավոր օգտագործմանն հանձնողն է,որպես վարձատու կարող է հանդիսանալ ինչպես գույքի սեփականատերը, այնպես էլ լիազորված անձը:

Վարձակալը՝ գույքը ժամանակավոր օգտագործման  վերցնողն է:

Աշխատանքային պայմանագիր

Աշխատանքային պայմանագիրը գործատուի և աշխատակցի միջև կնքվող պայմանագիրն է, համաձայն որի գործատուն պարտավորվում է աշխատակցին տրամադրել աշխատանք, ապահովել աշխատանքային օրենսգրքով և այլ նորմատիվ ակտերով սահմանված աշխատանքային պայմաններ: Աշխատքնային պայմանագրով սահմանվում է նաև պայմանագրի խզման, փոփոխման պայմանները, աշխատավարձի չափը:

Լիազորագրեր

Լիազորագիրը փաստաթուղթ է, որը տրամադրվում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից մեկ այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի, որտեղ ամրագրվում են այն գործարքներըն ու գործուղութւնները, որոնք լիազորված անձը իրավասու է իրականացնել, ինչպես նաև այդ գործարքների բովանդակությունը և սահմաններ:

Շինարարական աշխատանքների նախահաշիվ

Շին. աշխատքների նախահաշիվը իրենից ներկայացնում է շինարարական աշխատանքները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ բոլոր, նյութական և ոչ նյութական ռեսուրսների արժեքների և քանակի ցանկը: Նախահաշվի համար հիմք է հանդիսանում շին շխատանքների ընդհանուր նախագիծը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Թարմացվել է` 25/06/2020 15:59