86 86
ENG

Բանկային հաշիվներին առկա ցպահանջ միջոցների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսադրույք

Սակագին
1. ՀՀ դրամով միջոցների դիմաց
ա/ 0-ից 20 000 000 ՀՀ դրամ 0%
գ/ 20 000 001-ից 50 000 000 ՀՀ դրամ 1%
դ/ 50 000 001-ից ավել 2%
2. Սոցիալական փաթեթի սպասարկման նպատակով բացված հաշվի միջոցների դիմաց 0.10%
3. Պետական աջակցության հաշվի միջոցների դիմաց 5%
4.Էսքրոու հաշիվ 0%
5.Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ 0%

 

1.Տոկոսները հաշվարկվում են հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային  հաշվում առկա դրամական միջոցների միջին օրական կտրվածքով  և վճարվում են հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը: Ընդ որում.
* եթե բանկային  հաշիվը բացվել է և/կամ հաշվին միջոցները գոյացել են հաշվետու ամսվա ընթացքում` ապա միջին օրական տոկոսների հաշվարկն իրականացվում է հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի հաշվարկով,
* եթե հաշվետու ամսվա ընթացքում բանկային  հաշիվը փակվել է` ապա այդ ամսվա համար տոկոսներ չեն վճարվում: 

Թարմացվել է` 14/07/2021 12:58