86 86
ENG

Ներդրումային ծառայություններ

Ներդրումային և Ոչ հիմնական ծառայություններ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն իր սպառողներին մատուցում է ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների հետևյալ տեսակները.

1. Ներդրումային ծառայությունների մատուցում

1.1. Սպառողներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և հաղորդում,

1.2. Բանկի կամ սպառողի անունից և սպառողի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարում,

1.3. Բանկի հաշվին և Բանկի անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում:

2. Ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցում 

2.1. Արժեթղթերի պահառություն:

Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ մատուցող ստորաբաժանում է համարվում Բանկի «Դիլինգ Կենտրոն» վարչությունը:

Ծառայությունների մատուցման հայտերը կազմվում են հայերեն լեզվով, և կարող են ընդունվել ինչպես թղթային ձևով, այնպես էլ` էլեկտրոնային եղանակով` CBANet միջբանկային ցանցի միջոցով: 

Հաշվետվություններն ու քաղվածքները տրամադրվում են թղթային կամ էլեկտրոնային ձևով` CBANet միջբանկային ցանցի միջոցով:

Սպառողի կողմից տրված արժեթղթերի գնման/ վաճառքի հայտերի բավարարման դեպքում Բանկը անակցեպտ կարգով սպառողի հաշիվներից գանձում է դրամական միջոցները/ արժեթղթերը:

Գնված արժեթղթերը դրանց ստացման օրը ենթակա են մուտքագրման Բանկի մոտ վարվող սպառողի դեպո հաշվին:

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված դրամական միջոցները դրանց ստացման օրը ենթակա են մուտքագրման Բանկի մոտ վարվող սպառողի դրամային հաշվին:

Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների մատուցման համար սպառողից գանձվում են միջնորդավճարներ:

Բանկի և սպառողի միջև տեղեկատվությունը փոխանցվում է տեղեկատվության փոխանցման հուսալի միջոցներով: 

Պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում կնքման պահից և գործում են մեկ տարի: Եթե որևէ կողմը պայմանագրի ժամկետը լրանալուց 10 օր առաջ գրավոոր չի տեղեկացնում մյուս կողմին պայմանագրի լուծման մտադրության մասին, ապա պայմանագրի ժամկետը երկարացվում է մեկ տարով շարունակաբար:

Պայմանագիրը կարող է սպառողի կողմից միակողմանիորեն լուծվել` Բանկին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով: Պայմանագիրը լուծելուց հետո` 3 բանկային օրվա ընթացքում, Բանկը պարտավոր է սպառողին կամ նրա լիազոր ներկայացուցչին փոխանցել սպառողին պատկանող արժեթղթերն ու դրամական միջոցները:

 Գործարքի կնքման վայր կարող է լինել ինչպես բորսայական, այնպես էլ` արտաբորսայական շուկան:

 սպառողին տրամադրվում են հաշվետվություններ կատարված գործառնությունների վերաբերյալ, նաև քաղվածք դեպո հաշվից գործարքը կատարելուց հետո անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան գործարքի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը:

 Արժեթղթերում ներդրումներ կատարելով` սպառողներն առնչվում են մի շարք ռիսկերի հետ, որոնք տարբեր տեսակի արժեթղթերի համար տարբեր են:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն արժեթղթերի շուկայում գործարքներ կատարում է պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերով, ու թեև պարտատոմսերը դասվում են զգալիորեն ցածր ռիսկայնություն ունեցող գործիքների թվին, ֆինանսական շուկայի մյուս գործիքների նման պարունակում է իրեն բնորոշ հիմնական ռիսկեր, որոնք են`

  • Շուկայական ռիսկ
  • Վարկային ռիսկ
  • Իրացվելիության ռիսկ
  • Այլ ռիսկեր

Որպես հնարավոր ռիսկի տեսակներ առանձնացնենք հետևյալները.

Տոկոսադրույքի ռիսկը շուկայում գործող տոկոսադրույքների փոփոխության հետևանքով առաջացող ռիսկն է:

Գնաճային ռիսկը գնաճային ճնշման ազդեցության հետևանքով առաջացող ռիսկն է, որի արդյունքում արժեթղթերում ներդրումներից ստացված եկամտի գնողունակությունն ընկնում է:

Վարկային ռիսկն այն ռիսկն է, որը կարող է առաջանալ արժեթուղթ թողարկող անձի կողմից պարտավորությունները լրիվ կամ մասնակի չկատարելու հետևանքով: 

Ռիսկի այս տեսակներն այն հիմնական ռիսկերն են, որոնք կարող են առաջանալ արժեթղթերում ներդրումներ կատարելիս:

Հնարավոր այլ ռիսկերի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ:

 "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն չի ապահովագրում սպառողին շուկայում գների անբարենպաստ տատանումներից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` պատվերում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՍՊԱՌՈՂԸ: "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ն ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ սպառողի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել "ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

 

 

 

 

 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Անհատ ձեռնարկատերերի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
PunctԱնձը հաստատող փաստաթուղթ,
PunctՍոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար),
PunctԱնհատ ձեռնարկատիրոջ վկայականը /բնօրինակը և պատճենը/ և կնիքը /առկայության դեպքում/ (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
PunctՀարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն) (պահանջվում է միայն անհատ ձեռնարկատիրոջից),
PunctԼուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշիվ բացելու դեպքում Բանկ ներկայացող լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է նաև լուծարման և իր նշանակման վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը,
PunctՀաշվի (հաշիվների) միջոցները տնօրինելու լիազորված անձի դեպքում՝ լիազորագիր՝ վավերացված նոտարի կողմից:
Իրավաբանական անձանց համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
Բանկի կողմից մատուցվող ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններից օգտվելու համար Բանկ են ներկայանում տնօրենը (ղեկավարը), գլխավոր հաշվապահը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև ստորագրության իրավունքով օժտվող անձինք` իրենց հետ ունենալով ձեռնարկության կլոր կնիքը և հետևյալ փաստաթղթերը.
PunctԱնձը հաստատող փաստաթուղթը,
PunctԻրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը (բնօրինակ և 1 պատճեն),
PunctԿանոնադրությունը (բնօրինակ և 1 պատճեն` կարված և կնքված «Իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ),
PunctՀարկային կոդ (բնօրինակ և 1 պատճեն),
PunctՏնօրենի (ղեկավարի), գլխավոր հաշվապահի (առկայության դեպքում), ինչպես նաև ստորագրության իրավունքով օժտված այլ անձանց պաշտոնի ստանձման հրամաններից քաղվածքները կամ հաստատված պատճենները, տնօրենի դեպքում նաև իրավասու մարմնի կողմից նշանակման որոշման /արձանագրության/ պատճենը: Հրամանի պատճենները չեն պահանջվում, եթե նշված անձինք գրանցված են ներկայացվող պետական գրանցման վկայականում: Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ տնօրենի (ղեկավարի), գլխավոր հաշվապահի (առկայության դեպքում), ինչպես նաև ստորագրության իրավունքով օժտված այլ անձանց պաշտոնի ստանձնումը հավաստող համապատասխան փաստաթուղթ,
PunctԼուծարվող (անվճարունակության գործընթացում գտնվող) իրավաբանական անձի հաշիվ բացելու դեպքում լուծարային (անվճարունակության գործով) կառավարիչը ներկայացնում է լուծարման (անվճարունակության) վերաբերյալ համապատասխան իրավասու մարմնի որոշումը:
Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից՝ կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն:  
Թարմացվել է`
Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքներ

Բանկը Հաճախորդների հետ կարող է կնքել Ռեպո/ հակադարձ ռեպո գործարքներ, որոնց էական պայմանները ներկայացված են ստորև*.

Դրույթներ

Կիրառվող չափանիշներ

Գործարքի կողմ

Գործարքի կողմ կարող են լինել ՀՀ ԿԲ-ի կողմից վերահսկվող և լիցենզավորված ֆինանսական կազմակերպությունները:

Ապահովություն

  • ՀՀ պետական և ՀՀ ԿԲ-ի կողմից թողարկված պարտատոմսեր
  • ՀՀ բանկերի կողմից թողարկված և բորսայում ցուցակված պարտատոմսեր

Պարտատոմսերի գնահատում

Բանկի կողմից գործարքի գնի հաշվարկման համար պարտատոմսերի շուկայական գնի նկատմամբ կարող է կիրառվել որոշակի հեյրքաթ՝ կախված գործարքի ժամկետից, գործարքի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի տեսակից և տվյալ պահին շուկայական իրավիճակից:

Գործարքի տոկոսադրույք

Տոկոսադրույքը որոշվում է գործարքի մյուս կողմի հետ բանակցությունների միջոցով: Տոկոսադրույքի որոշման վրա կարող են ազդել գործարքի ժամկետայնությունը, ծավալը, շուկայական տոկասադրույքները, ինչպես նաև կնքման պահին Բանկի դրամային իրացվելիության մակարդակը:

Գործարքի ժամկետներն ու ծավալները

Գործարքները կարող են կնքվել 1-30 օր ժամկետով՝ հաշվի առնելով Բանկի իրացվելիության մակարդակը: Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար Բանկը կարող է սահմանել առանձին ծավալային սահմանաչափեր:

Այլ պայմաններ

Գործարքի կնքման որոշման վրա ազդում են բանկի ընթացիկ իրացվելիությունը և սպասումները, գործընկերոջ գործարար համբավը, բանկի հետ գործարար հարաբերությունների պատմությունը, ֆինանսական շուկայում տիրող իրավիճակն ու սպասումները և այլ գործոններ:

 

*ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերի և այլ ոչ ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ գործարքների պայմանները որոշվում են բանակցությունների միջոցով:

Թարմացվել է` 05/05/2022 11:38