Սակագներ

Սակագներ
Վարկային գործառնությունների իրականացման շրջանակներում մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագներ 
Փոխանցումներ
Հաշվի բացում և ընթացիկ սպասարկում
 Ընդհանուր դրույթներ  
 Գործառնություններ կանխիկ դրամով և արտարժույթով  
 Արտարժույթով SWIFT փոխանցումներ  
 Փաստաթղթային գործառնություններ  
 Գործառնություններ չեկերով  
 Բանկային և ցպահանջ ավանդային հաշիվներ  
 Անհատական պահատեղերի տրամադրում և արժեքների ի պահ ընդունում 
 Ավանդներ  
 Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ 
 Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների սակագներ 
 Պետական ռեգիստրի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
Arca պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
Visa պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
MasterCard պլաստիկ քարտերի տրամադրում և սպասարկում
 <<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ բանկային ծառայությունների մատուցման ընդհանուր պայմաններ 
 Հաշիվների հեռակառավարում/AEB Mobile bank, Online bank/ 
 Այլ ծառայություններ 
Թարմացվել է`
Տեղեկատվական ամփոփագրեր
Հիփոթեքային վարկեր
Առևտրային և գյուղատնտեսական վարկեր
«Mobile Banking» /«Online Banking» համակարգեր
«Դասական» ժամկետային ավանդ
«Շահավետ» ժամկետային ավանդ
«Մանկական» ավանդ
«Կամավոր-կուտակային» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված
«Հարմար-նոր» ժամկետային ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
«Եկամտահարկի կուտակումով» ավանդ\01․07․2020թ․-ից դադարեցված 
Ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայություններ
Բանկային (ցպահանջ ավանդային) առարկայազուրկ մետաղական և էքսրոու հաշիվներ
Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում մատուցվող ծառայությունների ընդհանուր դրույթներ
Թարմացվել է`
Թարմացվել է` 05/08/2020 19:08